Persondatapolitik for anx

Formålet med anx’s persondatapolitik er at forklare, hvorfor vi indsamler personoplysninger om vores gæster samt hvordan vi beskytter og anvender personoplysninger om vores gæster. Vi respekterer fuldt ud alle ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger. Vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personlige oplysninger, som vi modtager. anx har en målsætning om at beskytte dine personlige oplysninger, uanset hvorfra disse oplysninger indsamles samt hvordan de videregives eller opbevares.

Personoplysninger

Personoplysninger dækker alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person. Personoplysninger kan f.eks. være for- og efternavn, alder, køn, privatadresse eller anden fysisk adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger. Det er underordnet, om de pågældende oplysninger vedrører en persons privatsfære eller om de kan henføres til en persons arbejdsplads som f.eks. en e-mailadresse eller et telefonnummer.

Hvordan indsamler anx personoplysninger?

Du kan tilgå anx’s hjemmeside uden at fortælle os, hvem du er, eller i øvrigt give personlige oplysninger om dig selv.

anx har imidlertid brug for en række personoplysninger, jf. nedenfor, hvis du ønsker at foretage en bordreservation hos os.

Når du foretager en bordreservation ved anx, registreres en række personoplysninger om dig. Vi registrerer oplysningerne med det formål, at vi kan levere den mest optimale restaurantoplevelse til dig.

Indsamling af personoplysninger samt behandlingen af disse vil til enhver tid ske i henhold til den gældende persondatalovgivning – det vil navnlig sige databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Hvilke informationer indsamler anx?

Når du foretager en bordreservation hos anx via vores hjemmeside, skal du udfylde en række oplysninger. De oplysninger, som vi indsamler om dig i den forbindelse, er følgende:

  • Dit navn
  • Din adresse
  • Dit telefonnummer
  • Din e-mail adresse

anx indsamler ingen følsomme oplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9.

Tilsvarende registrerer vi de samme oplysninger, hvis du foretager en bordreservation hos os pr. telefon.

Hvem videregiver anx dine personoplysninger til?

De personoplysninger, som du afgiver til anx, videregives som det helt klare ikke til andre.

anx videregiver alene personoplysninger til andre, hvis det kræves af lovgivningen eller hvis der foreligger en retskendelse.

Hvor lagres dine personoplysninger?

De personoplysninger, som du afgiver til anx, lagres på servere, der ligger inden for EU. Nogle personoplysninger administreres af en tredjemand (databehandler), som opbevarer og behandler personoplysninger på anx vegne i henhold til denne persondatapolitik og den gældende lovgivning om beskyttelse af persondata.

Adgang til oplysninger

Når anx behandler dine personoplysninger, har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen.  Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger vi har registreret om dig. Disse rettigheder har du efter databeskyttelsesforordningen. Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen bedes du i den forbindelse rette henvendelse til anx via e-mail: aanx@frederikshoj.com. Der henvises endvidere til punktet ”Dine rettigheder”.

Hvad er formålet med behandlingen?

anx indsamler og behandler udelukkende personoplysninger, som er nødvendige for at vi kan give dig den mest optimale restaurantoplevelse hos os.

anx’s formål med indsamling af dine personoplysninger er navnlig, at vi kan kontakte dig inden dit besøg hos os, hvis der måtte opstå behov for det. Der kan også i visse situationer være behov for at kontakte dig efter dit besøg hos os. Endelig er formålet, at vi ved efterfølgende besøg kan yde en så optimal service som overhovedet muligt.

Det juridiske grundlag for behandlingen

Herunder redegøres for det juridiske grundlag, hvorpå anx baserer behandlingen af dine personoplysninger.

anx kan behandle dine personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at opfylde en aftale, som du er part i, idet vi leverer en restaurationsydelse til dig mod vederlag. Ligeledes kan anx behandle dine personoplysninger for at kunne gennemføre visse handlinger og/eller forberedelser på din anmodning forud for indgåelse af en aftale om levering af en restaurationsydelse.

De personoplysninger, som du afgiver til anx i forbindelse med vores levering af en restaurationsydelse til dig, opbevarer vi i maksimalt 5 år efter dit besøg hos os.

Dine rettigheder

I henhold til databeskyttelsesforordningen, har du følgende rettigheder:

  • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger anx behandler om dig
  • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, som anx har registreret om dig
  • Du har ret til at få slettet de personoplysninger anx har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter anx alle oplysninger, som anx ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme

Du kan ved skriftlig anmodning til anx enten modtage en udskrift af dine personoplysninger, få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser eller anmode om at få slettet dine personoplysninger.

Anmodningen skal underskrives af dig og indeholde dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, samt kopi af både billed- og adresselegitimation.

Du kan også kontakte anx, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen.

Anmodningen fremsendes til:

anx
CVR-nr. 35483306
Oddervej 19-21
8000 Aarhus C

Mail: anx@frederikshoj.com
Web: www.frederikshoj.com

anx vil indenfor 1 måned efter modtagelsen af din anmodning om udskrift fremsende denne til din postadresse.

Ved anmodninger om rettelser og/eller sletning af dine personoplysninger, undersøger Restaurant Anx, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til anx behandling af personoplysninger kan du henvende dig skriftligt på adressen ovenfor.

Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K.
www.datatilsynet.dk

Opbevaringssikkerhed og deling af dine personoplysninger

anx beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

anx har fastlagte procedurer for, hvilke af vores medarbejdere der har rettigheder til at tilgå persondata, som vi har registreret om vores gæster.

anx kontrollerer medarbejdernes faktiske adgang gennem logning og tilsyn.

For at undgå datatab tager anx løbende back up af vores datasæt.

anxs sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling.

Udover anx interne systemer benytter anx sig af eksterne leverandører til vores hjemmeside, mailsystem og betalingsløsning.

anx sletter dine personoplysninger, når anx efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen. Eventuelle ændringer af persondatapolitikken meddeles ved offentliggørelse på anxs hjemmeside.